Steuncomite-Exmoslims.nl
Switch to English version
 

Het Steuncomité ex-moslims nodigde medio augustus alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer uit om de Steunverklaring bij de oprichting van het Comité van ex-moslims  te ondertekenen. Fractievoorzitters die overwogen te tekenen  konden de Steunverklaring per post aanvragen. Na ontvangst en lezing kon worden besloten al dan niet te tekenen.

Pieter van Geel, fractievoorzitter van het CDA
Vroeg de Steunverklaring niet aan.
                                              
Femke Halsema, fractievoorzitter van Groen Links
Vroeg de Steunverklaring aan maar besloot na lezing niet te tekenen.
Hier haar toelichting. toon/verberg

4 september 2007

Geachte heer Hegener, beste Michiel,

Zoals u zult begrijpen heb ik de verklaring de afgelopen dagen aandachtig bestudeerd, en ben ik (nadat deze op het net stond) ook bij anderen te rade gegaan. Ik heb het een lastige afweging gevonden. Laat ik voorop stellen dat ik waar nodig in reactie en uit mijzelf, het recht van geloofsafvalligheid zal verdedigen, zoals ik ook Ehsan Jami heb verdedigd en zal blijven verdedigen. Anders dan andere politici heb ik ook geen aanstoot genomen aan de wijze waarop hij uitdrukking geeft aan zijn afvalligheid. Met Theodor Holman ben ik het eens dat iemand die van zijn geloof afvalt zich mag bedienen van de 'hyperbool': hij mag hard en shockerend zijn emoties en opvattingen voor het voetlicht brengen. Dat betekent ook dat ik de intenties van het steuncomité begrijp en ondersteun.
Toch heb ik besloten het manifest niet te tekenen. Ik heb daarvoor een drietal redenen:
- Zoals ik ook eerder in antwoord op Ehsan Jami en aan het steuncomité heb laten weten, beschouw ik de verdediging van (beide zijden van) de geloofsvrijheid als een inherent en principieel onderdeel van mijn werk als parlementariër. Ondertekening van het manifest heeft voor mij weinig toegevoegde waarde. Bovendien hecht ik aan mijn eigen timing en keuze van woorden.
- De timing van verschijning van het manifest vind ik te ongelukkig. Ik stel het op prijs dat het steuncomité van 11 september naar de middag van 10 september is verschoven. Dit neemt niet weg dat het in de berichtgeving (met een halve dag verschil) wel degelijk een geheel zal vormen met de presentatie van de comité's van ex-moslims, die bewust hebben gekozen voor 11 september. 11 September is de herdenking van de terreuraanslag op de Twin Towers, en geen algemene discussiedag over de islam. Ik herinner mij dat (met name in linkse kring) vaak is bepleit is om van 4 en 5 mei algemene dagen te maken waarin (gebrek aan) tolerantie en de multiculturele samenleving werden herdacht en gevierd. Ik heb mij daar altijd tegen verzet: sommige gebeurtenissen zijn te groot en te verschrikkelijk om met andere kwesties (hoe nijpend ook) te besmetten. 
- Er is in het manifest voor gekozen om een scherpe analyse te geven van de theologische leer van de  islam. Nu ben ik geen specialist en heb ik enkele geen behoefte om zinsgewijs commentaar te geven. Als seculier politicus wens ik mij bovendien niet te mengen in theologisch dispuut. Het maakt mij niet uit wat of waarin iemand gelooft, als hij of zij zich maar houdt aan de (grond)wet. Terecht wordt in het manifest de grondwet centraal gesteld, want daar gaat het om. Het is dan irrelevant dat in de islamitische leer (zoals overigens in elke geloofsleer) passages zijn te vinden die zich slecht verhouden tot de grondwet, zolang elke gelovige maar leeft en handelt naar de wet en de democratische rechtsstaat. Een imam mag wat mij betreft de koran zo interpreteren dat hij homoseksualiteit niet accepteert (zo heb ik dat ook van streng gereformeerden te accepteren). Onacceptabel, want in strijd met de wet en de centrale waarden van onze democratische rechtsstaat, wordt het echter als hij oproept om homoseksuelen van het hoogste dak te gooien. Dan zal ik de barricaden tegen hem opgaan. Datzelfde geldt voor moslims die geweld gebruiken tegen afvalligen, of die hen intimideren of bedreigen. Ik vind het jammer dat in het manifest het eenvoudige argument van de (ondemocratische) onwettigheid van intimiderend en bedreigend gedrag (of van sociale dwang waar de geloofsvrijheid dit verbiedt) wordt belast met een theologische discussie die veel haken en ogen heeft.

Vanwege deze drie overwegingen zie ik van ondertekening af. Ik hoop dat  u daarvoor begrip heeft en ik wens u veel succes toe bij de presentatie.

Hartelijke groet,

Femke halsema

Jan Marijnissen, fractievoorzitter van de SP
Vroeg de Steunverklaring aan maar besloot na lezing niet te tekenen.
Hier zijn toelichting. toon/verberg

Date: Thu, 6 Sep 2007 12:12:06 +0200
Geacht Comité,

Na jullie verklaring vele malen gelezen te hebben, heb ik besloten niet mee te tekenen. De tekst bevat teveel bewoordingen die ik niet zo zou gebruiken. Naast andere bezwaren, vind ik tevens dat de verantwoordelijkheid voor dit cultureel-religieuze vraagstuk te veel op het bordje van de overheid wordt gelegd, zonder dat concreet aangegeven wordt hóe de overheid haar verantwoordelijkheid dan zou moeten nemen. Ik mis het appel aan de samenleving, in al haar geledingen.

Dit alles neemt niet weg dat ik Jami en jullie veel succes wens in de strijd voor een Nederland waar mensen vrij zijn hun geweten te volgen, zonder angst of geweld.

Vriendelijke groet,
Jan Marijnissen

Alexander Pechtold, fractievoorzitter van D’66
Vroeg de Steunverklaring niet aan.
                       
Mark Rutte, fractievoorzitter van  de VVD
Vroeg de Steunverklaring aan en besloot na lezing te tekenen.                               

Arie Slob, fractievoorzitter van de Christen Unie
Vroeg de Steunverklaring aan en besloot na lezing niet te tekenen.
Hier zijn toelichting. toon/verberg

Geachte heer Hegener,

Alles afwegende en lezende de tekst van de verklaring heb ik besloten deze verklaring niet te ondertekenen. Ook ik hecht zeer veel waarde aan de vrijheid van godsdienst. De ChristenUnie maakt zich daarvoor – dat kan niemand ontgaan zijn – al decennia lang sterk. Ook het recht om van godsdienst te veranderen of geen godsdienst meer aan te hangen valt daaronder. In dat opzicht heeft de verklaring mijn sympathie, maar ik kies liever mijn eigen bewoordingen om daarover naar buiten te communiceren. Daar komt nog bij dat de gekozen datum om met de verklaring naar buiten te komen in mijn ogen niet gelukkig gekozen is.

Mvrgr

Arie Slob
Voorzitter Tweede Kamerfractie ChristenUnie

Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren
Vroeg de Steunverklaring aan en besloot na lezing te tekenen.                               
                                              
Jaques Tichelaar, fractievoorzitter van de PvdA
Vroeg de Steunverklaring aan en besloot na lezing niet te tekenen.
Hier een krantenbericht over zijn weigering. toon/verberg

De Volkskrant, 1 september 2007

Den Haag - Fractievoorzitter Jacques Tichelaar van de PvdA zal de verklaring van het steuncomité voor ex-moslims niet tekenen. Dat heeft hij besloten na overleg met partijleider Bos en voorzitter Koole. Het steuncomité had de voorzitters van de Tweede Kamerfracties gevraagd de steunverklaring te onderschrijven. Het comité werd opgericht nadat PvdA-raadslid Ehsan Jami begin augustus in elkaar werd geslagen. Jami komt op voor het recht van ex-moslims op hun afvalligheid.
Tichelaar weigert niet omdat de PvdA het recht op geloofsvrijheid betwist – dat staat in het beginselprogramma. Belangrijkste argument is dat er een passage in staat waarin een conflict wordt gesuggereerd tussen de islam en de Nederlandse wet. Daarin kan Tichelaar zich niet vinden. De steunverklaring is tot dusverre vertrouwelijk, maar Tichelaar citeert de zinsnede die hem met name dwarszit: ‘De regering negeert het probleem en stelt kennelijk respect voor de islam boven respect voor de individuele vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing.’


NRC Handelsblad, 11 september 2007
Interview in NRC Handelsblad

Bas van der Vlies, fractievoorzitter van SGP
Vroeg de Steunverklaring aan en besloot na lezing niet te tekenen.
Hier zijn toelichting. toon/verberg

Verklaring SGP-fractievoorzitter B.J. van der Vlies m.b.t. de Steunverklaring voor het Comité van ex-moslims.

De steunverklaring heeft twee spitsen.
De inleiding richt zich uitdrukkelijk tegen (de godsdienstdwang in) de islam .
Daar zou de SGP direct voor tekenen.
De te ondertekenen stellingen ademen daarentegen een regelrecht seculiere geest, wat nog eens onderstreept wordt door (veel) ondertekenaars van het Steuncomité.
Dáár voelt de SGP zich niet bij thuis

                       
Geert Wilders, fractievoorzitter van de Partij voor de Vrijheid
Vroeg de Steunverklaring aan en besloot na lezing te tekenen.